Open en Samen wonen

De bewoners

 

SWIN beoordeelt op basis van twee profielschetsen of geïnteresseerden als toekomstig bewoner in aanmerking komen voor de woonzorgvoorziening. De richtlijnen staan beschreven in twee profielschetsen, één voor de bewoner en één voor de ouders/vertegenwoordigers.

 

De twee profielschetsen zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden en vormen samen de beoordelingscriteria.

 

Van de bewoner verwacht SWIN dat hij/zij en (waar van toepassing) de vertegenwoordiger:

 • Positief staat tegenover het zelfstandig wonen en onderdeel uitmaken van een woongroep.
 • De visie van SWIN onderschrijft.
 • Akkoord gaat met de gekozen zorgaanbieder en de wijze van zorginkoop.
 • Akkoord gaat met de opgestelde zorg- en dienstverleningsovereenkomst.
 • Een indicatie heeft aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en goedkeuring heeft voor een Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Recht heeft op zorg vanuit de WLZ en richtlijnen voor zorg voor minimaal de functies:
  1. persoonlijke verzorging
  2. ondersteunende begeleiding
  3. verblijf
 • Een zorgindicatie ZZP3 (VG) tot en met ZZP5 (VG) heeft.
 • Een geldige zorgverzekering heeft.
 • Een leeftijd heeft die passend is bij de groep. Bij instroom (het moment van fysiek huren) is de bewoner niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 30 jaar.
 • Een lichte tot matige verstandelijke beperking heeft, al dan niet in combinatie met een  lichamelijke beperking of een vergelijkbare ondersteuningsvraag.
 • Over voldoende sociale vaardigheden beschikt om in een groep te kunnen functioneren.
 • Geen ernstige gedragsproblemen heeft, verslaving en/of ernstig seksueel overschrijdend gedrag.
 • Een dagbestedingsvoorziening heeft en deze ook na instroom in de woonzorgvoorziening continueert.

 

Van de ouders/vertegenwoordigers verwacht SWIN:

 • Het bieden van voldoende ondersteuning aan de bewoner.
 • Beschikbaar zijn als contactpersoon om, indien noodzakelijk, een beroep op te kunnen doen.
 • Bereid zijn om als vrijwilliger/mantelzorger actief bij te dragen aan de invulling van de vrijetijdsbesteding, activiteiten en/of klein onderhoud van de woonzorgvoorziening.
 • Commitment af te geven om de genoemde bijdrage aan het stichtingsfonds te betalen vanaf het moment dat de bewoner op de wachtlijst voor de toekomstige woonzorgvoorziening staat geregistreerd.