Over ons

Wat is ons doel en onze missie?

Doel

Stichting Woon Initiatief Nootdorp (SWIN) is het resultaat van een ouderinitiatief. Het doel is het opzetten en exploiteren van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking met of zonder een lichamelijke beperking.

Jongvolwassenen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan kleinschaligheid met zoveel mogelijk regie over hun eigen leven. Het liefst in de eigen omgeving, sociale netwerk met mantelzorger en dagbesteding in de buurt.

Vanaf de invoering van het Persoonsgebonden Budget (PGB) zijn naast het reguliere woonzorgaanbod ook allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Deze initiatiefnemers zijn particulieren die om verschillende redenen starten met het oprichten van een kleinschalige woonzorgvoorziening. Denk bijvoorbeeld aan het ontbreken van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor een bepaalde doelgroep, of het teleurgesteld zijn over de reguliere vaak grootschalige zorg.

Een kleinschalige woonzorgvoorziening heeft de volgende kenmerken:

  • Een bewoner blijft in voor- en tegenspoed een bewoner.
  • De bewoners voeren een gewoon huishouden.
  • De bewoner heeft regie over de inrichting van zijn dagelijks leven.
  • Het personeel maakt deel uit van het huishouden.
  • De bewoners vormen met elkaar een groep.
  • Een kleinschalige woonzorgvoorziening is gevestigd in een gebouw met het uiterlijk van een gewoon woonhuis.

Op basis van deze uitgangspunten heeft een aantal ouders/vertegenwoordigers in 2014 de eerste stap gezet voor het uitwerken van ideeën voor het opzetten van een kleinschalige woonvorm voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Zes jaar later is de droom uitgekomen en is Villa Zonnedauw, een woonvoorziening voor 14 bewoners in Nootdorp, gerealiseerd.

 

Visie

SWIN biedt een kleinschalige woonzorgvoorziening met zorg voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Hiermee draagt SWIN bij aan de kwaliteit van leven passend bij de visie van de ouders en/of vertegenwoordigers gericht op het creëren van ruimte zodat de bewoner zichzelf kan zijn. 

De bewoner en diens vertegenwoordiger vervullen samen met de mantelzorgers, vrijwilligers, zorgaanbieder en de stichting een fundamentele rol bij het realiseren van deze visie.

Gezamenlijk creëren zij een woonleefgemeenschap:

  • Waar bewoners veiligheid, contact, geborgenheid en zorg met keuzemogelijkheden hebben, altijd en overal.
  • Waar bewoners, vertegenwoordiger, mantelzorgers, familie, vrijwilligers, zorgaanbieder en verhuurder elkaar stimuleren en faciliteren  in het aangaan van relaties met elkaar.
  • Waar continue aandacht is voor het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven.

Open en Samen

SWIN hecht veel waarde aan de onderlinge omgang van bewoners en betrokkenen binnen de woonvoorziening. Dit is gebaseerd op de  kernwaarden: Open en Samen. Gedreven door deze waarden gaan zorgverleners en betrokkenen met  de bewoners om en zij herkennen zichzelf en hun collega’s hierin.

SWIN streeft naar het bieden van een leefomgeving voor jongvolwassenen met een verstandelijk beperking, waarin zij in hun eigen specifieke stijl kunnen leven.

Op basis van de kernwaarden Open en Samen maakt SWIN het voor bewoners, vertegenwoordigers, zorgaanbieder, vrijwilligers, familie en mantelzorgers mogelijk om relaties met elkaar aan te gaan.

De belangrijkste belofte van SWIN luidt: in alles wat wij samendoen, staat de bewoner centraal. Deze belofte is vertaald in het motto van SWIN: ‘Mijn leefstijl !’